Par mūsu produktu sertificēšanu Vispārīgai datu aizsardzības regulai

Kopš stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, esam saņēmuši vairāku klientu jautājumus par to, vai mūsu informācijas sistēma “Ārsta Birojs” ir sertificēta atbilstoši šai Regulai. Ar šo vēlamies viest skaidrību un informēt savus klientus, ka Regula nenosaka, ka informācijas sistēmas atbilstoši tai būtu jāsertificē. Regula ir noteikumu kopums, kas jāievēro, apstrādājot fizisku personu datus. Arī mēs, SIA “Meditec”, esam gatavojušies Regulas ieviešanai: – izstrādājuši standartizētu vienošanos ar klientiem par personas datu apstrādi, norādot savas atbildības, nodrošinot tehnisko un organizatorisko prasību un pasākumu ievērošanu, kā arī apņemoties ievērot konfidencialitāti. Ar šo vienošanos šī mēneša laikā iepazīstināsim arī mūsu klientus; – veikuši izmaiņas produktā, lai mazinātu datu nesankcionētas piekļuves iespējas; – sakārtojuši atbalsta procesus, lai mazinātu lieku personas datu apriti ar mūsu klientiem. Esam gatavi konsultēt mūsu klientus mūsu produktu izvietošanā un lietošanā saistībā ar Regulas prasību ievērošanu.