Personas datu apstrādes paziņojums pretendentiem un citiem personāla atlasē iesaistītiem datu subjektiem

Personas datu apstrādes pārzinis
SIA “Meditec”
Reģistrācijas Nr. 40003428044
Juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem: [email protected].

Šajā paziņojumā sniedzam informāciju par to, kā mēs veicam vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrādi.
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Tava vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Tavu personas datu drošību.

Nolūks personas datu apstrādei – Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai
Šī nolūka ietvaros mēs iegūstam CV (dzīves gājuma apraksts) un tam pievienotos dokumentus no pretendentiem un publiskajiem personāla atlases portāliem, ja pretendents ir publiski izvietojis savu CV šajos portālos; sazināmies ar pretendentu un pretendentu norādītiem atsauksmju sniedzējiem. Ar pretendenta piekrišanu saglabājam CV, lai izskatītu pretendenta kandidatūru citu amata vakanču gadījumos; nepieciešamības gadījumā, lai atbildētu uz pretenzijām vai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā.
Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo mērķu realizēšanai: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), iegūtā izglītība un kvalifikācija, iepriekšējās darba pieredzes apraksts, vēlams norādīt personas, kuras var sniegt atsauksmes par pretendenta profesionālo darbību (norādot atsauksmes devēja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru; citus datus par atsauksmes devēju mēs neprasām), kā arī cita informācija, kas var būt nozīmīga vakantā amata pienākumu izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai; atlases procesā iegūtie dati (anketēšanas, uzdevumu risināšanas, interviju un novērtējumu rezultātā iegūtie dati).
Lūdzu, ņem vērā, ka pretendenta izvērtēšanas nolūkos mēs neprasām Tavu personas kodu, informāciju par Tavu ģimenes stāvokli un citu sensitīvo informāciju, kas nav saistīta ar vakanto amatu un Tavām profesionālajām prasmēm, līdz ar to šādas informācijas norādīšana Tavā CV un pieteikuma vēstulē netiek pieprasīta. Gadījumā, ja mums būs nepieciešams iegūt papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina Tavu izglītību un prasmes, mēs lūgsim uzrādīt nepieciešamos dokumentus atsevišķi.
Apstrādes juridiskais pamats
1. piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) – attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu citu amata vakanču gadījumā;
2. līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;
3. juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;
4. Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) – attiecībā uz tiesībām pārbaudīt, analizēt un dokumentēt Pretendenta atbilstību amata prasībām), pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu.

Nolūks personas datu apstrādei – Darba līguma noslēgšanai
Šī nolūka ietvaros mēs lūgsim Tev iesniegt datus, kuri nepieciešami iekļaušanai darba līgumā un tā pielikumos, Tevis identifikācijai, Tavu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu pārbaudei un noformēsim darba līgumu.
Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo mērķu realizēšanai: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs un cita kontaktinformācija, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikācijas dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba samaksas apmērs, algas konta numurs; obligātās veselības pārbaudes (pirmreizējās) dati.
Apstrādes juridiskais pamats
1. līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
2. juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamām kvalifikācijas prasībām, kā arī ziņošana par nodarbinātības faktu valsts iestādēm (piem., Valsts ieņēmumu dienestam);
3. pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi.

Tavus personas datus iegūstam, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteikta apjoma informācija ir nepieciešama atbilstošu nolūku sasniegšanai, līdz ar to informācijas nesniegšana var apdraudēt darba tiesisko attiecību uzsākšanu. Ja dati nav obligāti, bet to iesniegšana varētu uzlabot darba vidi vai Tavus nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Personas datu iegūšanas veidi
– Tavus personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:
no Tevis iesniegtā pieteikuma un CV uz amata vakanci vai darba vai prakses vietas meklēšanas nolūkā;
– no publiskajiem personāla atlases portāliem, ja Tu esi publiski izvietojis savu CV šajos portālos;
– no pretendenta, kurš ir norādījis Tavus personas datus atsauksmju saņemšanai par viņu;
– savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Tevis paša;
– no Tevis, ja Tu iesniegsi mums iesniegumu, atsūtīsi e-pastu vai zvanīsi mums;
– no Tevis, ja Tu sniedz informāciju vai atsauksmi par pretendentu.

Piekļūšana personas datiem
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai apstrādātu Tavus personas datus saskaņā ar tiesību aktiem un nodrošinām, ka Taviem personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiskā pamata Tavu personas datu apstrādei.
Taviem personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt:
– mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas saistīts ar darba pienākumu izpildi;
– personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem tikai tam nepieciešamā apjomā;
– valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos.

Sadarbības partneri personas datu apstrādē jeb personas datu Apstrādātāji
Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu Tavu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar atbilstošajiem tiesību aktiem un rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus.
Veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
Šobrīd mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
1. juridiskie konsultanti;
2. IT infrastruktūras, datu bāžu īpašnieki/ izstrādātāji/tehniskie uzturētāji;
3. citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa personāla atlases procesa nodrošināšanu.
Personas datu apstrādātāji var mainīties, līdz ar to tiks veiktas izmaiņas šajā paziņojumā.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)valstīm
Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Personas datu uzglabāšana
Tavu personas datu uzglabāšanas termiņš tiek noteikts atbilstoši personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Tavus norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Tavi personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
Piemēram, uz konkrētu vakanto amata vietu iesniegtos CV un citus tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz amata konkursa noslēgumam, kā arī pēc tā, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus. Ja Tava kandidatūra amatam tiks izvirzīta turpmākām konkursa kārtām, Tavs CV un citi tam pievienotie dokumenti tiks pievienoti personāla atlases dokumentācijai un uzglabāti saskaņā ar likumdošanu un iekšējo noteikumu prasībām.
Savukārt, ja Tu būsi iesniedzis CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, vai devis piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī citu amata vakanču gadījumā, Tavi personas dati tiks uzglabāti 1 gadu. Tev vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.
Ja ar Tevi tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, tiks pievienoti Tavai darbinieka personas lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku, kā arī pēc tam atbilstoši likumdošanas un iekšējo noteikumu prasībām.

Tavas kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Tavu personas datu apstrādi
Personas datu atjaunošana – ja ir notikušas izmaiņas Tavos personas datos, kurus esi mums sniedzis, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt personas datu apstrādes nolūkus.

Tiesības uz dzēšanu – Tev ir tiesības pieprasīt Tavu datu dzēšanu, ja:
– personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Paziņojumā norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
– Tu atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta personas datu apstrāde;
– personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
– personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Atsevišķos gadījumos nevarēsim izpildīt Tavu lūgumu dzēst personas datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums apstrādāt Tavus personas datus. Tāpat datu dzēšana nav iespējama, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Proti, minētajos gadījumos tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu ir ierobežotas.

Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi – Tev ir tiesības pieprasīt, lai ierobežo Tavu personas datu apstrādi, ja:
– Tu uzskati, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi;
– Tu uzskati, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Tu nevēlies šos personas datus dzēst;
– Tavi dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Tev tie ir vajadzīgi, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses un tiesības.

Tiesības iebilst pret apstrādi – Tev ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Paziņojumā norādītajām leģitīmajām interesēm. Meditec ir tiesības turpināt apstrādāt Tavus personas datus, ja Meditec norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Tavām interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tavas tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos – saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Tev ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Tavu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Mēs cienām šīs Tavas tiesības, tāpēc, Tava pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (ne vēlāk kā viena mēneša laikā).
Tu vari realizēt savas kā datu subjekta tiesības kādā no šādiem veidiem:
1. iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā (adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.30;
2. iesniegumu nosūtot pa pastu uz adresi: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058;
3. nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz mūsu e-pasta adresi: [email protected].
Saņemot Tavu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Tevis identificēšanas iespēju, un atkarībā no situācijas, paturam iespēju lūgt Tev papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Tavu datu drošību.

Piekrišanas atsaukšana – ja Tavu personas datu apstrāde pamatojas uz Tavu doto piekrišanu, Tev ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Tu vari arī iebilst Tavu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

Pretenziju iesniegšanas saistībā ar personas datu apstrādi
Ja Tev ir jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Tavu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie mums (e-pasts: [email protected]), lai savstarpēji vienotos un atrisinātu radušās problēmas.
Ja Tu tomēr uzskati, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu attiecībā uz personas datu aizsardzību, tev ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Tu vari atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā (https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi).

Personas dati automatizētu lēmumu pieņemšanās
Mēs Tavus datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.