en lv ru
Sirsnīgi sveicieni Līgo svētkos no SIA "Meditec" komandas!
SIA "Meditec" komanda vēlas sirsnīgi sveikt visus klientus un sadarbības partnerus Līgo svētkos. Aicinām pavadīt svētkus jautri un atbildīgi!
Par mūsu produktu sertificēšanu Vispārīgai datu aizsardzības regulai
Kopš stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, esam saņēmuši vairāku klientu jautājumus par to, vai mūsu informācijas sistēma “Ārsta Birojs” ir sertificēta atbilstoši šai Regulai. Ar šo vēlamies viest skaidrību un informēt savus klientus, ka Regula nenosaka, ka informācijas sistēmas atbilstoši tai būtu jāsertificē. Regula ir noteikumu kopums, kas jāievēro, apstrādājot fizisku personu datus. Arī mēs, SIA “Meditec”, esam gatavojušies Regulas ieviešanai: - izstrādājuši standartizētu vienošanos ar klientiem par personas datu apstrādi, norādot savas atbildības, nodrošinot tehnisko un organizatorisko prasību un pasākumu ievērošanu, kā arī apņemoties ievērot konfidencialitāti. Ar šo vienošanos šī mēneša laikā iepazīstināsim arī mūsu klientus; - veikuši izmaiņas produktā, lai mazinātu datu nesankcionētas piekļuves iespējas; - sakārtojuši atbalsta procesus, lai mazinātu lieku personas datu apriti ar mūsu klientiem. Esam gatavi konsultēt mūsu klientus mūsu produktu izvietošanā un lietošanā saistībā ar Regulas prasību ievērošanu.
Uzmanību! Lūdzam rūpīgi izvērtēt SIA "RGP" pakalpojumu piedāvājumus
SIA "Meditec" tika informēti, ka SIA "RGP" vēršas pie mūsu klientiem ar piedāvājumu piegādāt un ieviest šī uzņēmuma veidoto datorprogrammu Palma Medical, un ka šī sistēma esot integrēta vai integrējama ar informācijas sistēmu Ārsta Birojs. Gribam paust viedokli, ka šī informācija no SIA "RGP" ir nepatiesa vai tiek pasniegta maldinošā veidā. Starp SIA "RGP" un mūsu uzņēmumu NAV NEKĀDU sadarbības līgumu vai kādas citas vienošanās, kas būtu pamatā šādiem uzņēmuma apgalvojumiem, piedāvājot savu sistēmu. Varam apliecināt, ka pirms kāda laika esam tikušies ar SIA "RGP" un uzsākuši apspriest sadarbības iespējas, taču, nesaņemot ieinteresētību no SIA "RGP" par tālāku sadarbību, sarunas nav turpinājušās. Apliecinām arī to, ka esam novērojuši, ka SIA "RGP", mēģinot darbināt savas datorprogrammas pie SIA "Meditec" klientiem, jau izmanto nekorektas datu piekļuves metodes citām informācijas sistēmām, tādēļ savlaicīgi vēlamies brīdināt mūsu klientus, ka gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas aktivitāšu dēļ, gan citu apsvērumu dēļ, iespējams, būsim spiesti ieviest gan administratīvus, gan tehniskus ierobežojumus šādu gadījumu novēršanai.
Balso par ģimenes ārstu un sirsnīgāko ģimenes ārsta māsiņu
Jau sesto gadu izdevniecība ”Dienas žurnāli” un žurnāls ”Veselība” rīko akciju “Meklējam labu ģimenes ārstu!”. Par rīkoto akciju aktīvi iestājamies arī mēs – Meditec. Mērķis ir godināt ģimenes ārstus, kas profesionāli strādā un diendienā ir blakus saviem pacientiem ar padomu, palīdzību un pieredzi Akcijas laikā līdz 30. aprīlim Latvijas iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt stāstus par ģimenes ārstiem, kuri savu darbu izpilda profesionāli un ar izcilu attieksmi, ir pašaizliedzīgi, iejūtīgi un atsaucīgi. Tāpat akcijā ir aicināts balsot un pastāstīt arī par sirsnīgajām ģimenes ārstu māsiņām. Balsot un sūtīt savus pieredzes stāstus var šeit: https://www.veseliba.lv/gimenesarsts2018
Ārsta Birojs-visu līmeņu slimnīcās
Uzlabojot medicīnas aprūpes pamatpakalpojumu pieejamību visā Latvijā, tiek veikts slimnīcu dalījums līmeņos. Sākotnēji izskatīta iespēja slimnīcas iedalīt 4 līmeņos, ko pēc veiktā pētījuma, rekomendēja Pasaules Bankas eksperti. Tomēr Veselības Ministrija (VM) lēmusi par 5 līmeņu sistēmas ieviešanu. Ar „Meditec” izstrādāto informācijas sistēmu “Ārsta Birojs” strādā gandrīz 80% slimnīcu no pirmajiem trīs līmeņiem. Kopumā ĀB izmanto visu 5 līmeņu slimnīcas, spilgti parādot šīs informācijas sistēmas funkcionalitāti un pielāgojamību ikvienam medicīnas aprūpes speciālistam sākot no 1. līmeņa slimnīcām, kuras nodrošina tikai terapiju un hronisko pacientu aprūpi, līdz 5.līmeņa – pilna profila universitāšu slimnīcām. Dalījums 5 līmeņos visvairāk skars pirmo trīs līmeņu slimnīcas. Piemēram, Siguldas, Tukuma, Alūksnes un Preiļu slimnīcās turpmāk būs jānodrošina arī ķirurģiskais profils, kā to paredz 2.līmenis. Slimnīcas profila attīstībai nepieciešamais finansējums atkarīgs no tās līmeņa un tiek sadalīts jau tagad, lai gan pārmaiņu ieviešana paredzēta tikai pēc pusotra gada. Finansējums paredzēts nepieciešamās aparatūras iegādei, remontdarbu veikšanai un infrastruktūras uzlabošanai. Papildus finansējumu iespējams iegūt slimnīcām, kuras, sadarbojoties ar citām sadarbības teritorijā esošajām slimnīcām, nodrošinās iespēju ārstēt pacientus dažādos profilos, veicinot slimnīcu savstarpējo sadarbību.
Soli tuvāk ārstēšanas izmaksu efektivizācijai
Viens no soļiem ceļā uz slimnīcu efektīvāku pārvaldību un finansēšanas modeļa pilnveidošanu, ir tā sauktā ar diagnozi saistīto grupu (DRG – Diagnosis related groups) apmaksas modeļa ieviešana. Šī sistēma paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaitei, apmaksai un analīzei, un veiksmīgi tiek pielietota gandrīz visā Eiropā, ieskaitot Igauniju, Vāciju, Nīderlandi un citas valstis. Katru no slimnīcās veiktajiem ārstēšanas gadījumiem iespējams uzskaitīt grupējot. DRG tipa sistēmas nodrošina šo grupēšanas iespēju. Somijas uzņēmums „Prodacapo Ltd.” nodarbojas tieši ar šādu sistēmu izstrādi. „Meditec” sadarbībā ar „Prodacapo” turpmāk nodrošinās DRG sistēmu tirdzniecību un tehnisko atbalstu Latvijā. „Prodacapo” izstrādājuši vispusīgas grupēšanas sistēmas uzskaitei un apmaksai, kā arī specifiskiem gadījumiem. Grupēšanas sistēmas ir sertificētas un balstītas uz Ziemeļvalstu DRG (NordDRG) standartiem. Savstarpējai integrācijai tās ir pieejamas dažādās lietotnēs un saskarnēs (interface). Lietotnes sevī ietver datu apstrādes rīkus Windows un Linux operētājsistēmām; pieejama arī interaktīva eksperta līmeņa versija un mākoņpakalpojumi. Programmēšanas saskarnes ietver Windows DLL, REST API, SOAP API un TCP ligzdu saskarnes, lai nodrošinātu DRG grupēšanas iespējas uz PAS un citām sistēmām. Par „Prodacapo” un piedāvātajiem risinājumiem: • Stabils grupēšanas sistēmu tirgotājs Ziemeļvalstīs un Baltijā; • Sertificēts grupēšanas sistēmu izstrādātājs un piegādātājs Norvēģijā, Dānijā un Vācijā (G – DRG); • Partneris ar Nordic Case-mix centru tehniskā nodrošinājuma jautājumos, “Expert Group” biedrs; • Nevainojami integrējas ar citiem Prodacapo moduļiem – Region, Costing un Planning; • Grupēšanas sistēma darbojas patstāvīgi bez datubāzu vai papildus lietotņu nepieciešamības; • Nav nepieciešams programmu atkārtoti kompilēt ne saņemot gadskārtējos, ne cita veida atjauninājumus. Tas panākts, atdalot DSL un galveno mehānismu; • Papildus DRG grupēšanas rezultātiem, pašu datu kvalitātes rādījumos iespējams veikt atzīmējumus. Tos vēlāk var pielietot, lai atvieglotu klīnisko kodu rakstīšanu (tiecoties uz augstas kvalitātes datu ievadi) un, lai izanalizētu vai: - ievaddati (piemēram, ICD kodi) ir pareizi; - tie ir ietekmējuši izejas DRG; - ir brīdinājumi par neizpildāmiem ICD kodiem, vai kodiem, kuri neatbilst konkrētā pacienta gadījumam; • Papildus dažādo tipu grupēšanas sistēmām, „Prodacapo” nodrošina risinājumus arī specifiskām vajadzībām, piemēram, reģionālo dienestu tīkla analīzei. Īpaši izstrādātos risinājumus iespējams konfigurēt atbilstoši klienta gadījuma specifikai vai izmantojot standarta specifikāciju, piemēram, pDRG/EPR.
Ko dara sistēmu arhitekts?
Rīgas IT Demo centra un Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā karjeras pēcpusdienā jauniešiem no Rīgas Valsts tehnikuma, kuri apgūst tieši informācijas tehnoloģijas, bija iespēja uzzināt vairāk par sistēmu arhitekta profesiju. Savā pieredzē par šo amatu dalījās „Meditec” uzņēmuma vecākais sistēmu arhitekts Sergejs Skusovs. Savā prezentācijā S. Skusovs jauniešus iepazīstināja ar darba ikdienu, sastopamajiem izaicinājumiem un darba specifiku. Ņemot vērā to, ka viņš pats ir piedalījies gan informācijas sistēmas operatīvajiem dienestiem „Emy”, gan pacienta portāla un lietotnes „eVeselībasPunkts” izstrādē, atainojot sistēmu arhitekta darba specifiku, viņš stāstīja tieši par šo produktu izveidi. Jaunieši pēc prezentācijas aktīvi izmantoja iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus. Piemēram, cik liela nozīme šo sistēmu lietošanā ir interneta pārklājumam, cik būtiski ir paredzēt, kā lietotājam to būs visērtāk lietot, kādas ir šobrīd populārākās vides lietotņu veidošanai un programmēšanai, kā spēt izveidot sistēmu, kas ir tik nozīmīga, ka vēlāk tiek lietota valsts līmenī un citus jautājumus. Pēc stāstījuma notika ekskursija pa Nacionālo bibliotēku un Rīgas IT Demo centru, kur tā pārstāve Inese Mūrniece iepazīstināja ar Demo centrā pārstāvēto uzņēmumu veidotajiem IT risinājumiem.
Elektroniskā pieraksta priekšrocības
Parādoties vajadzībai pēc vizītes pie ārsta, esam ieraduši meklēt kontakttālruni un zvanīt konkrētajam speciālistam. Tomēr pieraksta veikšana šādā veidā nereti mēdz būt laikietilpīga un var būt pat dārga (paaugstinātas maksas zvana gadījumos). Situāciju paildzina ārsta un pacienta grafiku saskaņošana, mēģinot vienoties par ērtāko vizītes laiku. Arvien lielāku uzvaras gājienu pasaulē piedzīvo elektroniskais pieraksts. “Meditec” izstrādātais pacienta portāls “eVeselībasPunkts” piedāvā veikt pierakstu pie ārsta-speciālista elektroniski. Izveidot pierakstu pie speciālista interneta vidē ir vienkārši: pacients atrod ārstus pēc specializācijas vai iestādes, kurā ārsts strādā, izskata piedāvāto speciālistu sarakstu un izvēlas sev izdevīgāko pieraksta laiku. Elektroniskās pieraksta veikšanas process ir nesalīdzināmi ātrāks, mūsdienīgāks un izdevīgāks veids kā pieteikties vizītei pie ārsta. Šāda veida pieraksta piedāvāšana savas iestādes pacientiem samazina administratīvajam darbam nepieciešamo laiku un atvieglo ārsta darbu. Tādā veidā radot ietaupījumu slimnīcas, ambulatorās iestādes vai ārsta privātprakses administratīvo izdevumu budžetā. Turpinot attīstīt “eVeselībasPunktu”, to plānots papildināt ar vēl citām funkcionalitātēm.
Labu (E-) veselību Jaunajā gadā!
Janvāra pirmajās dienās, kad NVD E-veselības sistēmas lietošana kļuvusi obligāta, publiskajā telpā daudz runāts par sistēmas darbības traucējumiem. Arī “Meditec” komanda, kā informācijas sistēmas “Ārsta Birojs” izstrādātājs, pēdējo dienu laikā izjutusi pieaugumu datu plūsmā starp mūsu veidoto un NVD E-veselības sistēmu. Divu dienu laikā izrakstīti teju 4000 E-veselības dokumentu. Ņemot vērā trīspusējo sadarbības modeli, kāds pastāv starp NVD, “Meditec” un ārstu-speciālistu, arī mūsu palīdzības dienesta darbiniekiem nereti nākas risināt ne vien ar „Ārsta Biroju”, bet arī ar NVD E-veselību saistītus jautājumus. Izmantojot informācijas sistēmu “Ārsta Birojs”, ārsta darbs neapstājas, sistēmu var turpināt izmantot pat tad, ja izrakstītais dokuments uzreiz nenokļūst E-veselības sistēmā. Sistēmā izrakstītās receptes, DNL, epikrīzes, ambulatorie nosūtījumi un pārskati, nosūtījumu, vizuālās diagnostikas un izmeklējumu rezultāti, saglabājas un tiek nosūtītas uz obligāto E-veselības sistēmu, tiklīdz tajā vairs nav darbības traucējumu. SIA “Meditec” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Sils pauž pārliecību: “Mēs, kā uzņēmums, veidojam e-veselības risinājumus jau gandrīz 20 gadus un saprotam, ko nozīmē jauna risinājuma ieviešana dzīvē. Tas prasa pacietību un visu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību! Ikviens e-veselības risinājums sākotnēji prasa pielāgošanos, bet ar laiku kļūst par daļu no ikdienas.” Mūsu klienti dažādus obligātās E-veselības sistēmas dokumentus aktīvi izraksta jau kopš augusta. NVD E-veselībai esam pieslēguši jau gandrīz 100 klientus, kopskaitā vairāk kā 1000 lietotājus. To skaitā slimnīcas, ambulatorās iestādes un to filiāles un ģimenes ārstu privātprakses visā Latvijā. Darbam ar NVD E-veselības sistēmu bijām gatavi jau no vasaras vidus, tādējādi kopš augusta mūsu klienti kopumā izrakstījuši vairāk nekā 128 000 E-veselības dokumentu. „Meditec” ir vadošais uzņēmums veselības aprūpes informācijas tehnoloģiju jomā, kurā strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Tehniskā līmenī mūsu klienti bija vieni no pirmajiem valstī, kuri bija gatavi obligātajam NVD E-veselības lietošanas termiņa sākumam.